Seminare jest wydawane od roku 1975. Na jego łamach publikowane są materiały w formie artykułów, recenzji i sprawozdań. Począwszy od numeru 19. z roku 2003, każdy opublikowany artykuł jest recenzowany i dopuszczany do druku przez jednego specjalistę z danej dziedziny, natomiast od roku 2010 teksty są  poddawane dwóm niezależnym recenzjom. Redakcja dba o zachowanie wysokich standardów etycznych obowiązujących w nauce i przeciwstawia się praktykom tzw. ghostwriting  i guestauthorship.

 

Począwszy od numeru 27. z roku 2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje wydawanie Seminare. Od roku 2014 Seminare ukazuje się jako kwartalnik. Zgodnie z informacją MNiSW z 23 grudnia 2015 r. artykułom publikowanym w Seminare przysługuje 15 punktów